• /
Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі – "Келісім") бір жағынан, Орындаушы (бұдан әрі - "Сайт иесі") мен осы Келісімге жалпы және сөзсіз қосылу жолымен осы Келісімнің шарттарын қабылдаған Тапсырыс беруші жеке немесе заңды тұлға арасындағы сайт функцияларын пайдалану жөніндегі қатынастарды және қызметтерді көрсету мүмкіндігінің жалпы шарттарын реттейді (бұдан әрі - "Сайт иесі").бұдан әрі – "сайт пайдаланушысы"), екінші жағынан, бұдан әрі бірлесіп айтқан кезде" Тараптар", ал жеке-жеке"Тарап" деп аталады.
Осы Келісім және Тараптардың осы келісімнен туындаған қатынастары заңнамамен реттеледі.

Пайдаланушы келісімінің жалпы ережелері
Осы құжатта және Тараптардың туындайтын немесе онымен байланысты қатынастарында мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

а) иесінің сайты/ сайты — Сайт иесінің доменінде және оның ішкі домендерінде орналасқан интернет-сайт.
б) Келісім — барлық толықтырулар мен өзгерістермен осы Келісім.
в) Сайт әкімшілігі/өкілі, сайт иесі – Келісіммен қарастырылған әрекеттерге сайт иесі уәкілеттік берген тұлға.
г) келуші - сайтта орналастырылған контентпен танысу үшін оның қасиеттерін пайдалана отырып, сайтқа өткен және онда орналасқан кез келген тұлға.
д) Пайдаланушы — осы Келісімге өз мүддесінде қосылған не өзі өкілдік ететін заңды тұлғаның атынан және мүддесінде әрекет ететін әрекетке қабілетті жеке тұлға.

Кез келген сайтқа кіруші өз еркімен осы үшін берілген нысанды толтырып, пайдаланушы бола алады.

Сайт кейіннен нақты шарт жасалған жағдайда Пайдаланушыға ұсынылуы мүмкін тауарлар мен қызметтер туралы ақпарат пен материалдарды қамтиды. Егер қандай да бір жеке тұлға оған уәкілеттік берген заңды тұлғаның атынан пайдаланушы ретінде тіркелсе, бұл заңды тұлға Келісімді бұдан кейінгі салдармен толық көлемде қабылдайтынын білдіреді.

Атап айтқанда, сайтты пайдалану кезінде пайдаланушы өзін басқа адам немесе оған, оның ішінде сайт қызметкерлері үшін жеткілікті құқықтарсыз ұйымның және/немесе қоғамдастықтың өкілі ретінде танытуға, сондай-ақ Интернет желісінде басқа тұлғалардың заңсыз өкілдігінің кез келген басқа нысандары мен тәсілдерін қолдануға, сондай-ақ пайдаланушыларды, сайтты және оның өкілдерін енгізуге құқылы емес қандай да бір субъектілердің немесе объектілердің қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты жаңылыстыру.

Сайтты пайдалануға байланысты, оның ішінде өзге пайдаланушының құқықтары мен мүдделерінің бұзылуы анықталған жағдайда, бұл туралы сайт иесіне жазбаша хабарлама, бұзушылық мән-жайлары егжей-тегжейлі баяндалған телефон арқылы хабарлама және/немесе тиісті құқықтар және/немесе мүдделер бұзылатын материалдарды қамтитын бетке гипермәтіндік сілтеме жіберу арқылы хабарлау керек Сайт.

Зияткерлік құқықтар

Сайт арқылы қолжетімді барлық нысандар, соның ішінде дизайн элементтері, мәтін, графикалық бейнелер, иллюстрациялар, бейнелер, компьютерлік бағдарламалар, мәліметтер базасы, музыка, дыбыстар және сайт аясында орналастырылған басқа нысандар сайттың және басқа құқық иеленушілердің айрықша құқықтарының объектілері болып табылады. Сайт пайдаланушыға өзінің жалпы функционалдық мүмкіндіктері шегінде оны функционалдық пайдалану құқығын береді.
Егер осы Келісімде өзгеше көзделмесе, сайтты өзге тәсілдермен, оның ішінде сайтта орналастырылған контентті, сондай-ақ сайттың құрамына кіретін дизайн элементтерін, компьютерлік бағдарламалар мен дерекқорларды көшіру (көшірмелеу), оларды декомпиляциялау, түрлендіру және кейіннен тарату, көпшілік алдында көрсету, жалпы жұрттың назарына жеткізу жолымен пайдалануға қатаң тыйым салынады. жасалған шарттар.

Пайдаланушы сайттан/сайт иелерінен осындай рұқсат алған немесе ол тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, пайдаланушының сайттың қандай да бір бөлігін (қосымшалар арқылы пайдаланушыға қолжетімді контентті қоса алғанда) жаңғыртуға, қайталауға және көшіруге, сатуға, сондай-ақ қандай да бір коммерциялық мақсаттар үшін пайдалануға немесе оларға қол жеткізуге құқығы жоқ қосымша құжаттармен (шарттармен, қосымшалармен және т.б.) ресімделеді.

Пайдаланушының сайтты, сондай-ақ онда орналастырылған контентті жеке коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануына авторлық құқықты, сабақтас құқықтарды, тауар белгілерін қорғаудың барлық заңдары, авторлық туралы басқа да хабарламалар сақталған, автордың атын (немесе бүркеншік атын)/құқық иесінің атауын өзгеріссіз сақтаған, тиісті объектіні өзгеріссіз сақтаған жағдайда жол беріледі. Бұған заңнамада тікелей көзделген, деректерді жалпы қорғауды немесе сайтты пайдалануға арналған қосымша құжаттарды реттейтін жағдайлар жатпайды.

Сайтта интернет желісіндегі сайттарға (үшінші тұлғалардың сайттары) сілтемелер болуы мүмкін. Аталған үшінші тұлғалар және олардың контенті сайтпен қандай да бір талаптарға (растығына, толықтығына және т.б.) сәйкестігі тексерілмейді. Сайт сайтты пайдалануға байланысты пайдаланушы қол жеткізе алатын үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған кез келген ақпарат, материалдар үшін, сондай-ақ осындай сайттардың немесе ақпараттың қолжетімділігі және пайдаланушының оларды пайдалану салдары үшін жауапты болмайды.

Сайтта орналастырылған кез келген сайтқа, өнімге, қызметке, коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы кез келген ақпаратқа сілтеме (кез келген нысанда) Сайт бұны тікелей көрсеткен жағдайларды қоспағанда, Сайт тарапынан осы өнімдерді (қызметтерді, қызметтерді) мақұлдау немесе ұсыным болып табылмайды.

Хабарламалар

Сайт иесі / Әкімшілік / Сайт өкілі және сайт өкілдері болып табылатын тұлғалар пайдаланушыға өзі көрсеткен электрондық мекенжайға, телефонға, сайт шеңберінде немесе оған байланысты болып жатқан оқиғалар және өзі өкілі болып табылатын тұлғалар туралы ақпараттық электрондық хабарламаларды әлеуметтік желілердегі парақшаға жіберуге құқылы.

Қорытынды ережелер

Осы Келісім деректердің жалпы қорғалуын реттейтін қолданыстағы заңнамаға сәйкес реттеледі және түсіндіріледі . Осы Келісімде реттелмеген мәселелер заңнамаға сәйкес шешілуге тиіс. Осы Келісіммен реттелетін қатынастардан туындайтын барлық ықтимал даулар қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен шешіледі.

Егер осы Келісімнің бір немесе бірнеше ережелері қандай да бір себептер бойынша жарамсыз немесе заңдық күші жоқ деп танылса, бұл Келісімнің қалған ережелері жарамсыз немесе қолданылмайды дегенді білдірмейді.

Пайдаланушы не өзге пайдаланушылар келісімдердің ережелерін бұзған жағдайда сайт тарапынан уақытша әрекетсіздік сайтты өз мүдделерін қорғау үшін тиісті әрекеттерді кешірек қолдану құқығынан айырмайды, сондай-ақ кейіннен осындай не осыған ұқсас бұзушылықтар жасалған жағдайда Сайт өз құқықтарынан бас тартты дегенді білдірмейді.

Келісім бойынша немесе оған байланысты барлық даулар қолданыстағы заңнамаға сәйкес Сайттың орналасқан жері бойынша сотта қаралуға жатады.

Осы Пайдаланушылық келісім дербес деректерді өңдеуге қатысты жеке тұлғаларды қорғау туралы және осындай деректердің еркін қозғалысы туралы қолданыстағы заңнама шеңберінде әзірленді және қолданылады.

Құпиялылық саясаты

Осы Саясат сайттың доменінде Интернет желісінде орналастырылған және/немесе қолжетімді пайдаланушылық келісімнің (бұдан әрі — "Келісім"), сондай-ақ пайдаланушымен жасалған өзге де шарттардың немесе Пайдаланушымен жасалуы мүмкін шарттардың ажырамас бөлігі болып табылады.

Сайт қызметтерін пайдалана отырып, пайдаланушы сайттың дербес деректерінің құпиялылық саясатына (бұдан әрі-құпиялық саясаты) өз келісімін береді - Және өз еркімен және өз мүддесінде дербес ақпаратты өңдеудің мынадай тәсілдеріне жазбаша келісім береді: осы Заңда белгіленген мәліметтерді жинау, жазу, жүйелеу, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), шығарып алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, жою. Автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе қалауы бойынша осындай құралдарды пайдаланбай саясат мақсаттары. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда Клиент / пайдаланушы тиісті нысандарды толтыру арқылы дербес деректерді бермеуі тиіс.

Құпиялылық саясаты сайтты, бағдарламаларды және сайт өнімдерін пайдалану кезінде Сайт Клиент/Пайдаланушы туралы алатын барлық жеке ақпаратқа қатысты қолданылады.

Пайдаланушының жеке ақпаратын жинау мақсаттары

Сайт клиенттің/Пайдаланушының жеке деректерін келесі мақсаттарда пайдалана алады:

Сайтта тіркелген пайдаланушыны сәйкестендіру.
Пайдаланушыға сайт ресурстарына және сайт серіктестеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету.

Пайдаланушымен кері байланыс орнату, соның ішінде телефон қоңырауы, сайтты пайдалануға, Қызметтерді көрсетуге қатысты хабарламаларды, сұраныстарды Жолдау, пайдаланушыдан сұраныстар мен сұраныстарды өңдеу, жарнамалық және басқа акциялар мен сайттың басқа қызметтері туралы ақпаратты жіберу.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.
Пайдаланушы ұсынған жеке деректердің сенімділігі мен толықтығын растау.
Сайтты пайдалануға байланысты мәселелер туындаған кезде пайдаланушыға тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсету.
Пайдаланушыға қызметтердің жаңартуларын, арнайы ұсыныстарды, бағалар туралы ақпаратты, жаңалықтарды тарату және сайт атынан немесе сайт серіктестерінің атынан басқа да мәліметтерді ұсыну.
Сайттың жарнамалық қызметін жүзеге асыру.
Өнімдерді, жаңартуларды және қызметтерді алу мақсатында пайдаланушыға сайт серіктестерінің сайттарына немесе сервистеріне рұқсат беру.

Жиналатын ақпарат (жеке ақпарат)

Біз келесі ақпаратты жинаймыз:
Сайтқа кіру кезінде бағдарламалық жасақтама автоматты түрде жинайтын техникалық ақпарат. Тиісті нысанды толтыру кезінде сіз ұсынатын жеке ақпарат немесе әлеуметтік желілерді пайдаланушының көмегімен сайт алатын ақпарат.

Техникалық ақпарат
Сайтқа кірген кезде, Сайт әкімшілігі стандартты серверді тіркеу журналдарынан (server logs) ақпарат автоматты түрде қол жетімді болады. Бұған сіздің компьютеріңіздің IP-мекен-жайы (немесе Интернетке кіру үшін пайдаланылатын болса, прокси-сервер), Интернет-провайдердің аты, домен атауы, браузер түрі және операциялық жүйе, сіз сайтқа кірген сайт/әлеуметтік желілердегі бет туралы ақпарат, сіз кірген сайт беттері кіреді.. осы сапарлардың күні мен уақыты, файлдар, Cookie. Бұл ақпаратты біз сайттың трафигін талдау үшін біріктірілген (иесіздендірілген) түрде талдаймыз және оны жақсарту және дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу кезінде қолданылады. Сіздің IP-мекенжайыңыз бен жеке ақпаратыңыздың арасындағы байланыс, бұған келісім алынған және /немесе заңнама талап еткен жағдайларды қоспағанда, ешқашан үшінші тұлғаларға ашылмайды.
Сайтқа кіру туралы техникалық ақпарат (анонимді) сайтта орнатылған Статистика есептегіштерін жинайды.

Жеке ұсынылған ақпарат
Шарт жасасу мақсатында Пайдаланушы өзі туралы немесе мүддесі үшін өзі әрекет ететін ұйым және оның өкілдері туралы мынадай дербес деректерді ұсына алады: Аты, Әкесінің аты, тегі, лауазымы, телефон нөмірі, қосымша атауы, корпоративтік тіркеу деректері (кәсіпорынның коды, салық нөмірі, тіркеу мекенжайы және осындай ұйымның пошталық мекенжайы, корпоративтік тіркеу нөмірі) ұсынылуы мүмкін. телефон нөмірі, есеп айырысу шоты, қызмет көрсететін банктің атауы және корреспонденттік шот және т.б.).Ұйым туралы көрсетілген мәліметтер дербес деректерге жатпайды.

Тараптардың міндеттемелері
Пайдаланушы міндетті:
Пайдаланушы келісімі немесе шарт жасасу аясында сайтты пайдалану үшін қажетті дербес деректер туралы ақпаратты ұсыну.
Сайт иесімен келісім-шарт жасасқан жағдайда, осы ақпарат өзгерген жағдайда ұсынылған Дербес деректер туралы ақпаратты жаңартыңыз, толықтырыңыз. Әкімшілік / сайт өкілі / сайт иесі міндетті:
Алынған ақпаратты тек осы Құпиялылық саясатында көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.
Құпия ақпараттың сақталуын қамтамасыз етуге, пайдаланушының алдын ала рұқсатынсыз жария етпеуге, сондай-ақ Пайдаланушының берілген дербес деректерін сатуды, айырбастауды, жариялауды не өзге де ықтимал тәсілдермен жария етпеуге міндетті. Пайдаланушының дербес деректері мерзімдерде сақталуы және / немесе мемлекеттік биліктің уәкілетті органдарына заңнамада белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша ғана берілуі мүмкін.
Қолданыстағы іскерлік айналымда ақпараттың осы түрін қорғау үшін әдетте пайдаланылатын тәртіпке сәйкес Пайдаланушының жеке деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қолдану.
Дұрыс емес дербес деректер немесе заңсыз іс-әрекеттер анықталған жағдайда, пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің не Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның тексеру кезеңіне өтініш жасаған немесе Сұрау салған кезінен бастап тиісті пайдаланушыға қатысты дербес деректерді жоюды немесе бұғаттауды жүзеге асыруға.

Жиналған ақпаратты қорғау.
Сайт пайдаланушылардың деректерінің құпиялылығын қорғау үшін барлық қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық, техникалық сақтық шараларын қабылдайды.Жеке деректерге қолжетімділік талап етілетін жұмыс функцияларын орындауды қажет ететін Сайт қызметкерлері ғана пайдаланушылар туралы ақпаратқа қол жеткізе алады.
Пайдаланушы дербес деректерді қауіпсіз сақтауға Пайдаланушының өзі немқұрайлы қараған жағдайда, оларға рұқсат беретін үшінші тұлғалар оларға рұқсатсыз қол жеткізе алатынын мойындайды. Сайт осындай қолжетімділіктен келтірілген залалдар үшін жауап бермейді. Пайдаланушыларға сандар мен әріптерден тұратын күрделі құпия сөздерді қолдануды ұсынамыз.

Қосымша шарттар
Әкімшілік / сайт өкілі / сайт иесі пайдаланушының келісімінсіз және ескертусіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы. Пайдаланушы Құпиялылық саясатының жаңартылған нұсқасымен танысу үшін жауапкершілікті өзіне алады, оған сәйкес сайтты пайдалану ережелері реттеледі. Құпиялылық саясатына өзгерістер, егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

Саясаттың қолданыстағы редакциясы Орындаушының сайтында және оның ішкі домендерінде Интернет желісінде орналасқан.

Бұл Құпиялылық саясаты дербес деректерді өңдеуге қатысты жеке тұлғаларды қорғау және осындай деректердің еркін қозғалысы туралы ЕО-ның қолданыстағы заңнамасының шеңберінде әзірленген және әрекет етеді.
Made on
Tilda